Jonas Vildmarks Metod för Överlevnadsträning (JVMS)

Kunskapen om att överleva i naturen är en blandning av Bushcraft-kunskap och insikt om hur ens psyke och kropp fungerar under press. Överlevnadskunskaper stärker egenskapen hos en individ att kunna göra sig så bekväm som möjligt under enkla förhållanden med en begränsad utrustning, eller till och med utan någon utrustning alls. Exempel på sådana kunskaper kan vara läran om hur man bygger skydd, gör upp eld, hittar mat, navigerar, vårdar kroppsskador och mental styrka.

Jonas Vildmarks Metod för Överlevnadsträning (JVMS)
Min egen metod för att träna upp kunskap, teknik och skapa erfarenhet vad det gäller överlevnad under mer extrema förhållanden kallar jag rätt och slätt för Jonas Vildmarks Metod för Överlevnadsträning (JVMS), där S:et i förkortning står för Survival. Jag vill understryka att man absolut kan öva på sina färdigheter i skog och mark under betydligt bekvämare förutsättningar än de i denna metod. Detta är en extrem metod för dig som vill utmana dig själv. Sätt dock alltid din och dina vänners hälsa och säkerhet i första rum. Metoden är tänkt att fungera som stöd, reflektion och inspiration till kunskap och upplevelser.
Metoden kan beskrivas med hjälp av formlen [xobject+10xkm+10xh]. Konceptet bygger på förhållandet mellan utrustning, förflyttning och tid. Nedan följer ett exempel på metoden.

Beskrivning av en "JVMS 6"
Om jag väljer att genomföra ett överlevnadsträningstillfälle under 60 timmar (2,5 dygn) så begränsar jag min utrustning till endast 6 saker (object) samt planerar att vid detta tillfälle förflytta mig, genom vandring, en sträcka på 60 km. Med detta exempel byts variabeln x i metodens formel ut mot en 6:a vilket ger ekvationen:

[6object+60km+60h]= "6 saker och 60 km på 60 timmar"

Det vill säga; om jag istället hade valt att vara ute i 120 timmar (5 dygn) förflyttar jag mig ist. 120 km med en större utrustning bestående av 12 saker. Det skulle då kallas för en "JVMS 12".

Utrustning
Definitionen av objekt i utrustningen är att t.ex. en tröja räknas som ett objekt och ett par byxor räknas om ett annat. Ett par strumpor räknas som ett objekt och ett par skor som ytterligare ett. En tältduk räknas som ett föremål och en tältpinne som ytterligare ett objekt. Ett kokkärl räknas som en sak, en brännare som ytterligare ett och en gastub som ett tredje objekt. Om man väljer att plocka med sig en kniv med fast blad räknas dock av säkerhetsskäl knivslidan ej som ett separat föremål. Men detta betyder ej att ett eventuellt bryne, eller liknande utrustning som kan återfinnas på vissa knivslidor, ej räknas som separata föremål.
Min packlista för en "JVMS 6" under sommarsäsong skulle kunna se ut enligt nedan.

1 Overall
2 Träningsskor
3 Kniv
4 Tändstål
5 Karta
6 Kompass

Observera att jag i min totala packlista ovan valt bort t.ex. underkläder och ryggsäck.
Av säkerhetsskäl tar jag, utöver ovan lista, även med mig ett "nödkit" innehållande; ID-kort, fulladdad mobiltelefon, första förband och en C-A-T (Combat Application Tourniquet). Om du är i behov av regelbunden medicinering är även denna medicin något du räknar in i nödkitet. Jag tar även med mig min kamera så att jag kan dokumentera min upplevelse för dig, mina kära läsare.
Ovan är alltså den utrustning som jag tar med mig ut på min övning. Om jag eventuellt skulle hitta föremål och skräp som t.ex. en tom ölburk eller en plastpåse ute i naturen under  övningen så kan jag nyttja dessa om jag ser någon användarnytta i dem.

Förflyttning och tid
I detta "JVMS 6"-exempel planerar jag en lämplig sträcka för vandring på minst 60 km vilken skall tillryggaläggas under de minst 60 timmarna. Ett sätt att uppskatta/beräkna förflyttningsträckan i ett område du ej förflyttat dig i tidigare är att nyttja digitala kartor (t.ex Eniro och Google). Tänk dock på att terrängen kan vara betydligt mer svårforcerad än vad kartan visar. För utvärdering och bekräftelse av sträckan efter avslutat övningstillfälle kan en GPS förvaras i nödkitet. Men om denna GPS planeras nyttjas även som navigeringshjälp så skall denna i så fall även räknas som ett objekt på packlistan. Det är helt ok att byta ut ett av de 6 objekten i min packlista mot ett fortskaffningsmedel som till exempel en cykel, om jag känner att jag kan avvara till exempel kompassen. Men jag skall fortfarande hålla mig ute i naturen under hela 60 timmar, trots att en cykel kanske skulle möjliggöra en snabbare förflyttning. Tänk även på att eventuella lösa tillbehör på cykeln, som till exempel en påhängd packväska eller en cykelpump, definieras som ytterligare objekt som skall rymmas inom ramen för listan, som i detta exempel endast får bestå av 6 saker. Du skulle kunna välja en bil, med alla lösa pinaler bortplockade, men då känns det som att metodens själva grundidé går förlorad.

Less is more
JVMS innebär alltså att ju fler saker du plockar med dig ut i skogen, desto bekvämare kanske du kan göra dig. Men en större packning gör samtidigt att du måste förflytta dig en längre sträcka och därigenom även uppehålla dig längre tid ute i naturens rättvisa, men ibland tuffa, miljö. Förflyttningsmomentet i metoden kanske ses som den mest betungande delen under övningstillfället, men kan liknas vid en överlevnadssituation där valet faller på att söka sig till hjälpen istället för att stanna på olycksplatsen.

Säkerhet och nöje
Tänk alltid på att denna metod, eller andra träningsmetoder i ämnet, är aktiviteter som skall skänka kunskap och upplevelser på ett kreativt och säkert sätt. Dina överlevnadskunskaper kan en dag komma att rädda ditt liv under en eventuell nödsituation. Det är därför mycket viktigt att du genomför din träning med eget ansvar. Lyssna alltid på ditt sunda förnuft och var ärlig mot dig själv samt dina och andras begränsningar. Om du känner dig osäker bör du ej bege dig ut ensam på din träning. Meddela alltid dina/era planer till nära och kära innan ni beger er ut. Att trimma sin bekvämlighet ute i Moder Natur skall vara ett nöje, om än ett tufft sådant. Kom ihåg att du behöver markägarens godkännande om du planerar att göra åverkan (bryta kvistar och fälla träd) på marken du kommer vistas i under träningstillfället.

Ha det så trevligt där ute och hör gärna av er om ni har funderingar kring JVMS, eller om du vill dela med dig av dina upplevelser. Eller varför inte anlita mig som din instruktör under din överlevnadsstrapats.

Läs gärna om hur det gick till då jag för första gången testade min metod i praktiken genom att klicka HÄR.


In English

Jonas Vildmark's Method for Survival Training (JVMS)

Please see the updated version of this post instead by clicking HERE !

The knowledge about how to survive the outdoors, also known as Bushcraft, gives individuals the ability to be comfortable under harsh conditions, with or withoutequipment. Examples of such knowledge is how to; build shelter,start a fire, find food, navigate, treat physical and mental injuries.

Jonas Vildmark's Method for Survival Training (JVMS)
I have my own method of training bushcraft tecunicues and to gather experience of survival under more extreme conditions. I call the method Jonas Vildmark's Method for Survival Training (JVMS). This method can be described by the formula[ xobject+10xkm+10xh].
The concept is based on the ratio between equipment, distance and time. I will now describe an example.


Description of a "JVMS 6, 60, 60"
If I choose to carry out a 60 hours (2.5 days) long survival training session I restrict my gear to only 6 objects and I plan a 60 km long hike. In this example I replace the variable x with the number 6 and get the equation:
[6object+60km+60h] = "6 things and 60 km in 60 hours"

That is to say, if I instead had chosen to be out for 120 hours (5 days) I take a 120 km hike with a total equipment consisting of 12 things. Then  the training session would becalled a "JVMS 12, 120, 120”


Equipment
Thedefinition of an object is that a shirt counts as one object and apair of pants counts as another object. A pair of socks counts as one object and a pair of shoes is another.
My packing list for a "JVMS 6,60, 60" during the summer season would usually look something like this.

1 overall jumpsuit with a hood
1 pair of joggingshoes
1 fixed blade knife
1 Fire steel
1 map
1 compass

Note that I've opted out underwear and backpack.
For safety reasons, in addition to the above list, I also bring a Safety Kit holding; ID card, a fully charged
cell phone and a first air kit in case of an emergency. If you're in need of frequent medication that medicine is also something you bring in addition to the list. I also often bring my camera so that I can document my experience for you, my dear reader.

Distance and Time
In this "JVMS 6, 60, 60” example I plan a suitable 60km route for hiking which will be covered during the 60 hour long training session. It'sperfectly OK to replace one of the 6 items in the gear list with for instance a bicycle, if I feel I can do without for instance the compass. But I still need to spend the entire 60 hours outdoors, despite the fact that a bike might enable faster transportation. Also note that any loose accessories on the bike, such as a bag or a bicyclepump, is defined as additional items to be accommodated within theframework of the list, as in this case only may consist of 6 things.

Less is more
Jonas Vildmark's Method for Survival Training (JVMS) shows; the more things you bring with you into the woods, the more comfortable you might be able to get. But more stuff also means that you'll be needing to cover a longer distance and spend more time outside in Nature's juste, but sometimes tough environment.


Security and pleasure
Always bear in mind that this method, or othertraining methods similar to this are activities meant tobring knowledge and experience in a creative and safe way. Your survival skills may one day save your life, therefore it's very important that you execute your training with big  personal responsibility. Always listen to your common sense and be honest with yourself , your and others limitations. If you're the least unsure, do not execute a training session like this without experianced company. Always notify friends or relatives about your plans before headingout. To get acquaintance with Mother Nature this way should be a pleasure, although a tough one. Remember that you need the landowner's consent if you're planning to make damage (break branches and take down trees) to the land you'll be staying on during your training session.
Have fun out there and please let me know if you have any questions regarding Jonas Vildmark's Method for Survival Training (JVMS), or if you would like to share your experiences.

På Svenska

Kombijakt - rådjur och vildsvin i Bogesund

Plats: Bogesund, Vaxhoms kommun, Sverige
Koordinater: Lat: 59.41233, Lon: 18.23497
Tid: 1 dag under december månad

Äntligen har snön kommit på riktigt! Klockan är 06:00 första dagen i december. Himlen är kolsvart, träden och marken kritvit. Upplever det som att min pickups kraftfulla strålkastare är en filmprojektor som spelar upp en förtrollad värld då de lyser upp det förföriskt gnistrande vinterlandskapet framför mina ögon... Den ymniga nysnön som fallit under natten har förvandlat höstmörkret till ett fluffigt molnlandskap. Jag är helt ensam där jag rullar fram över snön... dov tystnad... förväntan... Hur kommer dagens jakt att bli?

I dag är det en kombijakt på rådjur och vildsvin. Alla är tacksamma för det fina vädret; -5°C och nästan vindstilla. Vi täcker av tre såtar under dagen, som blir allt kortare så här års. Vi börjar med såt nummer 10 där jag får äran att ta pass nummer 77, faktiskt det pass jag stod på den första gången jag besökte Bogesund för jakt en gång i tiden. Före lunch hinner jag även få uppleva såt 12:s pass 92c och får där besök av en get med tillhörande killingpar i full galopp. Jag bedömmer farten till allt för hög för skott så jag sänker bössan igen.

Dagen bjuder oss på flera viltkontakter på älg och rå. Även spår efter räv och vildsvin ses. Men det är typiskt nog först så sent som tio miuter innan mörkrets inträde som en grupp på sju vildsvin i såt 6 visar upp sig framför en jaktkamrat. Det kan vara svårt att identifiera ett lovligt djur i flocken, och dessutom få ett bra skottläge. Så han gör rätt i att inte chansa, man vill undvika eftersök på vildsvin i mörker.

Inget fällt vilt men en fantastisk vacker dag sållas till mina naturupplevelser.