Jonas Vildmarks Metod för Överlevnadsträning (JVMS)

Kunskapen om att överleva i naturen är en blandning av Bushcraft-kunskap och insikt om hur ens psyke och kropp fungerar under press. Överlevnadskunskaper stärker egenskapen hos en individ att kunna göra sig så bekväm som möjligt under enkla förhållanden med en begränsad utrustning, eller till och med utan någon utrustning alls. Exempel på sådana kunskaper kan vara läran om hur man bygger skydd, gör upp eld, hittar mat, navigerar, vårdar kroppsskador och mental styrka.

Jonas Vildmarks Metod för Överlevnadsträning (JVMS)
Min egen metod för att träna upp kunskap, teknik och skapa erfarenhet vad det gäller överlevnad under mer extrema förhållanden kallar jag rätt och slätt för Jonas Vildmarks Metod för Överlevnadsträning (JVMS), där S:et i förkortning står för Survival. Jag vill understryka att man absolut kan öva på sina färdigheter i skog och mark under betydligt bekvämare förutsättningar än de i denna metod. Detta är en extrem metod för dig som vill utmana dig själv. Sätt dock alltid din och dina vänners hälsa och säkerhet i första rum. Metoden är tänkt att fungera som stöd, reflektion och inspiration till kunskap och upplevelser.
Metoden kan beskrivas med hjälp av formlen [xobject+10xkm+10xh]. Konceptet bygger på förhållandet mellan utrustning, förflyttning och tid. Nedan följer ett exempel på metoden.

Beskrivning av en "JVMS 6"
Om jag väljer att genomföra ett överlevnadsträningstillfälle under 60 timmar (2,5 dygn) så begränsar jag min utrustning till endast 6 saker (object) samt planerar att vid detta tillfälle förflytta mig, genom vandring, en sträcka på 60 km. Med detta exempel byts variabeln x i metodens formel ut mot en 6:a vilket ger ekvationen:

[6object+60km+60h]= "6 saker och 60 km på 60 timmar"

Det vill säga; om jag istället hade valt att vara ute i 120 timmar (5 dygn) förflyttar jag mig ist. 120 km med en större utrustning bestående av 12 saker. Det skulle då kallas för en "JVMS 12".

Utrustning
Definitionen av objekt i utrustningen är att t.ex. en tröja räknas som ett objekt och ett par byxor räknas om ett annat. Ett par strumpor räknas som ett objekt och ett par skor som ytterligare ett. En tältduk räknas som ett föremål och en tältpinne som ytterligare ett objekt. Ett kokkärl räknas som en sak, en brännare som ytterligare ett och en gastub som ett tredje objekt. Om man väljer att plocka med sig en kniv med fast blad räknas dock av säkerhetsskäl knivslidan ej som ett separat föremål. Men detta betyder ej att ett eventuellt bryne, eller liknande utrustning som kan återfinnas på vissa knivslidor, ej räknas som separata föremål.
Min packlista för en "JVMS 6" under sommarsäsong skulle kunna se ut enligt nedan.

1 Overall
2 Träningsskor
3 Kniv
4 Tändstål
5 Karta
6 Kompass

Observera att jag i min totala packlista ovan valt bort t.ex. underkläder och ryggsäck.
Av säkerhetsskäl tar jag, utöver ovan lista, även med mig ett "nödkit" innehållande; ID-kort, fulladdad mobiltelefon, första förband och en C-A-T (Combat Application Tourniquet). Om du är i behov av regelbunden medicinering är även denna medicin något du räknar in i nödkitet. Jag tar även med mig min kamera så att jag kan dokumentera min upplevelse för dig, mina kära läsare.
Ovan är alltså den utrustning som jag tar med mig ut på min övning. Om jag eventuellt skulle hitta föremål och skräp som t.ex. en tom ölburk eller en plastpåse ute i naturen under  övningen så kan jag nyttja dessa om jag ser någon användarnytta i dem.

Förflyttning och tid
I detta "JVMS 6"-exempel planerar jag en lämplig sträcka för vandring på minst 60 km vilken skall tillryggaläggas under de minst 60 timmarna. Ett sätt att uppskatta/beräkna förflyttningsträckan i ett område du ej förflyttat dig i tidigare är att nyttja digitala kartor (t.ex Eniro och Google). Tänk dock på att terrängen kan vara betydligt mer svårforcerad än vad kartan visar. För utvärdering och bekräftelse av sträckan efter avslutat övningstillfälle kan en GPS förvaras i nödkitet. Men om denna GPS planeras nyttjas även som navigeringshjälp så skall denna i så fall även räknas som ett objekt på packlistan. Det är helt ok att byta ut ett av de 6 objekten i min packlista mot ett fortskaffningsmedel som till exempel en cykel, om jag känner att jag kan avvara till exempel kompassen. Men jag skall fortfarande hålla mig ute i naturen under hela 60 timmar, trots att en cykel kanske skulle möjliggöra en snabbare förflyttning. Tänk även på att eventuella lösa tillbehör på cykeln, som till exempel en påhängd packväska eller en cykelpump, definieras som ytterligare objekt som skall rymmas inom ramen för listan, som i detta exempel endast får bestå av 6 saker. Du skulle kunna välja en bil, med alla lösa pinaler bortplockade, men då känns det som att metodens själva grundidé går förlorad.

Less is more
JVMS innebär alltså att ju fler saker du plockar med dig ut i skogen, desto bekvämare kanske du kan göra dig. Men en större packning gör samtidigt att du måste förflytta dig en längre sträcka och därigenom även uppehålla dig längre tid ute i naturens rättvisa, men ibland tuffa, miljö. Förflyttningsmomentet i metoden kanske ses som den mest betungande delen under övningstillfället, men kan liknas vid en överlevnadssituation där valet faller på att söka sig till hjälpen istället för att stanna på olycksplatsen.

Säkerhet och nöje
Tänk alltid på att denna metod, eller andra träningsmetoder i ämnet, är aktiviteter som skall skänka kunskap och upplevelser på ett kreativt och säkert sätt. Dina överlevnadskunskaper kan en dag komma att rädda ditt liv under en eventuell nödsituation. Det är därför mycket viktigt att du genomför din träning med eget ansvar. Lyssna alltid på ditt sunda förnuft och var ärlig mot dig själv samt dina och andras begränsningar. Om du känner dig osäker bör du ej bege dig ut ensam på din träning. Meddela alltid dina/era planer till nära och kära innan ni beger er ut. Att trimma sin bekvämlighet ute i Moder Natur skall vara ett nöje, om än ett tufft sådant. Kom ihåg att du behöver markägarens godkännande om du planerar att göra åverkan (bryta kvistar och fälla träd) på marken du kommer vistas i under träningstillfället.

Ha det så trevligt där ute och hör gärna av er om ni har funderingar kring JVMS, eller om du vill dela med dig av dina upplevelser. Eller varför inte anlita mig som din instruktör under din överlevnadsstrapats.

Läs gärna om hur det gick till då jag för första gången testade min metod i praktiken genom att klicka HÄR.


In English

Jonas Vildmark's Method for Survival Training (JVMS)

Please see the updated version of this post instead by clicking HERE !

The knowledge about how to survive the outdoors, also known as Bushcraft, gives individuals the ability to be comfortable under harsh conditions, with or withoutequipment. Examples of such knowledge is how to; build shelter,start a fire, find food, navigate, treat physical and mental injuries.

Jonas Vildmark's Method for Survival Training (JVMS)
I have my own method of training bushcraft tecunicues and to gather experience of survival under more extreme conditions. I call the method Jonas Vildmark's Method for Survival Training (JVMS). This method can be described by the formula[ xobject+10xkm+10xh].
The concept is based on the ratio between equipment, distance and time. I will now describe an example.


Description of a "JVMS 6, 60, 60"
If I choose to carry out a 60 hours (2.5 days) long survival training session I restrict my gear to only 6 objects and I plan a 60 km long hike. In this example I replace the variable x with the number 6 and get the equation:
[6object+60km+60h] = "6 things and 60 km in 60 hours"

That is to say, if I instead had chosen to be out for 120 hours (5 days) I take a 120 km hike with a total equipment consisting of 12 things. Then  the training session would becalled a "JVMS 12, 120, 120”


Equipment
Thedefinition of an object is that a shirt counts as one object and apair of pants counts as another object. A pair of socks counts as one object and a pair of shoes is another.
My packing list for a "JVMS 6,60, 60" during the summer season would usually look something like this.

1 overall jumpsuit with a hood
1 pair of joggingshoes
1 fixed blade knife
1 Fire steel
1 map
1 compass

Note that I've opted out underwear and backpack.
For safety reasons, in addition to the above list, I also bring a Safety Kit holding; ID card, a fully charged
cell phone and a first air kit in case of an emergency. If you're in need of frequent medication that medicine is also something you bring in addition to the list. I also often bring my camera so that I can document my experience for you, my dear reader.

Distance and Time
In this "JVMS 6, 60, 60” example I plan a suitable 60km route for hiking which will be covered during the 60 hour long training session. It'sperfectly OK to replace one of the 6 items in the gear list with for instance a bicycle, if I feel I can do without for instance the compass. But I still need to spend the entire 60 hours outdoors, despite the fact that a bike might enable faster transportation. Also note that any loose accessories on the bike, such as a bag or a bicyclepump, is defined as additional items to be accommodated within theframework of the list, as in this case only may consist of 6 things.

Less is more
Jonas Vildmark's Method for Survival Training (JVMS) shows; the more things you bring with you into the woods, the more comfortable you might be able to get. But more stuff also means that you'll be needing to cover a longer distance and spend more time outside in Nature's juste, but sometimes tough environment.


Security and pleasure
Always bear in mind that this method, or othertraining methods similar to this are activities meant tobring knowledge and experience in a creative and safe way. Your survival skills may one day save your life, therefore it's very important that you execute your training with big  personal responsibility. Always listen to your common sense and be honest with yourself , your and others limitations. If you're the least unsure, do not execute a training session like this without experianced company. Always notify friends or relatives about your plans before headingout. To get acquaintance with Mother Nature this way should be a pleasure, although a tough one. Remember that you need the landowner's consent if you're planning to make damage (break branches and take down trees) to the land you'll be staying on during your training session.
Have fun out there and please let me know if you have any questions regarding Jonas Vildmark's Method for Survival Training (JVMS), or if you would like to share your experiences.

På Svenska

Kombijakt - rådjur och vildsvin i Bogesund

Plats: Bogesund, Vaxhoms kommun, Sverige
Koordinater: Lat: 59.41233, Lon: 18.23497
Tid: 1 dag under december månad

Äntligen har snön kommit på riktigt! Klockan är 06:00 första dagen i december. Himlen är kolsvart, träden och marken kritvit. Upplever det som att min pickups kraftfulla strålkastare är en filmprojektor som spelar upp en förtrollad värld då de lyser upp det förföriskt gnistrande vinterlandskapet framför mina ögon... Den ymniga nysnön som fallit under natten har förvandlat höstmörkret till ett fluffigt molnlandskap. Jag är helt ensam där jag rullar fram över snön... dov tystnad... förväntan... Hur kommer dagens jakt att bli?

I dag är det en kombijakt på rådjur och vildsvin. Alla är tacksamma för det fina vädret; -5°C och nästan vindstilla. Vi täcker av tre såtar under dagen, som blir allt kortare så här års. Vi börjar med såt nummer 10 där jag får äran att ta pass nummer 77, faktiskt det pass jag stod på den första gången jag besökte Bogesund för jakt en gång i tiden. Före lunch hinner jag även få uppleva såt 12:s pass 92c och får där besök av en get med tillhörande killingpar i full galopp. Jag bedömmer farten till allt för hög för skott så jag sänker bössan igen.

Dagen bjuder oss på flera viltkontakter på älg och rå. Även spår efter räv och vildsvin ses. Men det är typiskt nog först så sent som tio miuter innan mörkrets inträde som en grupp på sju vildsvin i såt 6 visar upp sig framför en jaktkamrat. Det kan vara svårt att identifiera ett lovligt djur i flocken, och dessutom få ett bra skottläge. Så han gör rätt i att inte chansa, man vill undvika eftersök på vildsvin i mörker.

Inget fällt vilt men en fantastisk vacker dag sållas till mina naturupplevelser.

Drevjakt på rådjur på Gålö
Plats: Gålö naturreservat, Haninge kommun, Sverige
Koordinater: Lat: 59.11089, Lon: 18.27711
Tid: 1 dag under november månad

Vi är ett stort gäng på cirka femton jägare som samlas denna morgon, före solens uppgång, på Edholmens jaktgård på Gålö. Jag får äran att besitta pass nummer elva under dagens tre såtar; Oxnö, Frönäs och Norrskogen. För att gynna områdets rådjursstam fredar vi i dag alla vuxna rågetter. I snabba drevsituationer kan det vara svårt att skilja på äldre getter och bockar som just tappats sin hornuppsättning för säsongen. Men ett hett tips är att även studera djurets bakre regioner efter ledtrådar i form av pensel och teckning.

Första passet bjuder på flera skallande drev från de ivriga jakthundarna, men det är först efter ett par timmar som jag får min första närkontakt med vilt; en äldre get som galopperar förbi mig på bara fem meters håll. Denna ståtliga dam hade ingen hund i hasorna, till skillnad från min nästa gäst; en yngre get som på avstånd åtföljs av två lyckligt arbetande parhundar.
Även på nästa pass, beläget längre in i skogen längs en kraftledningsgata, besöks jag av två getter, denna gång som ett par. De kommer rusande och hejdar sig mitt framför mig nästan som att de vill försäkra sig om att jag hunnit se att de ej är skjutbart vilt för dagen.
Efter några värmande lammkorvar vid brasan delar vi åter upp oss inför dagens sista såt.
Hundarna kämpar på om än något dämpade av dagens hängivna arbete. Strax innan jaktledaren avblåser dagens jakt väcks min uppmärksamhet av ett häftigt upptag av en av jakthundarna precis i min närhet. Inne i tätpartiet på min vänstra sida har uppenbarligen två getter stått och tryckt ett tag, och nu kommer de som skjutna ur en kanon rakt genom mitt pass.

Hundarna har kopplats och en viltrik jaktdag är till ända. Jag är glad för den spännande viltkontakten jag fått; tre pass med två getter vardera, väl inom skotthåll! Men eftersom de ej var lovliga så behöver jag ej göra rent bössan i kväll.

Kustfiske på Gotland

 
Plats: Gotlands nordvästra kust, Gotlands län, Sverige
Koordinater: Lat: 57.63851, Lon: 18.28985
Tid: 1 dag under november månad

Kaffet är kokat, lunchmackorna är packade och vadarna sitter på. Det är en lugn och skön morgon och fisket längs Gotlands vackra kust lockar. Det är jag och min goda vän från FishYourDream som rullar ut från Visby med rikting norrut längs öns västkust. Dagen bjuder på friskt och fantastiskt vackert novemberväder. Vi stannar till på ett par ställen innan vi hittar precis rätt vind- och siktförhållanden på vattnet. Inne vid stranden har har vi publik; en nyfiken ekorre som flyttat in i en gammal fågelholk. Efter några fiskkänningar smäller det till ordentligt och vi landar en riktigt vacker havsöring. Vi hinner njuta av den bländande silverskimrande fisken innan vår nyvunna vän får återvända tillbaka ut i den glittrande Östersjön.
Tacksam för, en perfekt dag, att få uppleva majestätisk natur tillsammans med en nära vän.Fårö


Plats: Fårö, Gotlands Län, Sverige
Koordinater: Lat: 57.94890, Lon: 19.15294
Tid: 1 dag under november månad

Den lilla färjan lägger till på Fårösidan av Fårösund med en dov duns. Då jag kör iland sällskapas jag endast av ett fåtal bilar. Novembersolen kastar ett fantastiskt vackert sken över den lilla ön som har drygt 500 bofasta. Fårö är Sveriges åttonde största ö och är magiskt vacker. Det karga landskapet med sina speciella raukar gör att jag känner mig som förflyttad till ett sagovärld. I dag bilar jag runt ön för att uppleva naturen, men än bättre är att packa cykelkorgen med rejäla kläder och en stärkande matsäck och upptäcka Fårö på cykel.
Under hela min eftermiddag på ön stöter jag bara på en enda person, en ensam vandrare som nickar förstående till vad vi gör här; njuter av historiens och nuets vingslag.

Öringsafari i Själsöån

Plats: Själsöån, Själsö naturreservat, Gotlands kommun, Sverige
Koordinater: Lat: 57.69337, Lon: 18.35456
Tid: 1 dag under november månad

Jag älskar hösten på Gotland. Öns lugna och friska höstdagar är som balsam för själen. I dag gör jag en utflykt längs öns västkust för att besöka Själsöån. Detta är en betydande plats för havsöringens reproduktion, en å som börjar inne i Strandviken strax norr om Brucebo naturreservat. Havsöringen vandrar, i huvudsak under senhösten, från havet upp i grunda bäckars strömmande sötvatten för att leka på grus- och stenbotten. Därför är Själsöån ett av flera fiskefredningsområden på Gotland. Själsö är sedan 2008 ett 4,8 hektar stort naturreservat som genom sina fina förhållanden bidrar till att stärka vår fina havsöringspopulation.

Då jag sakta lutar mig över räcket på den lilla bron vid Själsö fiskeläge kastar en mäktig kontur till i det kalla och klara vattnet; en vacker öring på cirka 50 cm gör mig sprallig och glad. Utmed den lilla ån finns spänger och stigar vilka möjliggör en skön och spännande öringsafari. Underbart att strosa längs den pårlande ån och känna hur höstsolen fortfarande värmer mig i nacken.

Älgjakt i Norrga
Plats: Norrga, Botkyrka kommun, Sverige
Koordinater: Lat: 59.14724, Lon: 17.87374
Tid: 1 dag under november månad

+2°C och snöblandat regn. Norrga är ett mindre skogsområde strax söder om Stockholm där jag i dag hoppas få närkontakt med älg. Höstregnet har blött upp marken som på sina ställen har det fryst till under natten. Tyvärr besannas ej mina förhoppningar och älgarna lyser med sin frånvaro, så när som på ett dygnsgammalt spår i ett lerigt åkerparti. Jag får även se dagsfärska spår efter vildsvin. Levande siktas dock endast rådjur och en pigg tjäder.
Glad för en fin dag i skogen, får säkert träffa älg nästa gång.

Lugn höstpromenad i Sigtuna
Plats: Sigtuna, Sverige
Koordinater: Lat: 59.61482, Lon: 17.72128
Tid: 1 dag under oktober månad

Höstsolen kämpar för att värma upp det som den ivriga Hösten just kylt ned. Sjöfåglarna glider sakta fram på spegelblankt vattnet. Underbart att lugnt, med rosiga kinder, strosa längs strandpromenaden. I natt skall klockan vridas tillbaka en timme... Välkommen November!

Årets första snö i Tyresta

Plats: Tyresta nationalpark och naturreservat, Haninge/Tyresö kommun, Sverige
Koordinater: Lat: 59.18840, Lon: 18.29695
Karta: Tyresta
Tid: 1 dag under oktober månad

Jag unnar mig ett par timmars frid ute i Tyrestas lugn innan jag åker på jobb. I går kväll föll årets första snöflingor och det känns som novembermörkret redan tjuvstartat. På vägen ut till reservatet plockar jag upp en vän som också valt att packa ner frukostsmörgåsen istället för att äta den hemma vid köksbordet. Vi hinner njuta av soluppgången innan vi sätter oss vid en sjö för att korka upp termosen. En bättre start på dagen än så här är svår att få.

Drevjakt på hare i Bogesund - Oktober
Plats: Bogesund, Vaxholms kommun, Sverige
Koordinater: Lat: 59.41233, Lon: 18.23497
Tid: 1 dag under oktober månad

Samma väder i dag som under gårdagens jakt; +10°C och fuktigt i luften. Otroligt vackra höstfärger ramar in två fällda harar under förmiddagens första två timmar. Bra utdelning med tanke på det hårdjagade vädret för hundarna. Eftermiddagen är desto lugnare. Många nyfikna rådjur siktas dock, men de får skutta vidare tills nästa gång vi ses, då förhoppningsvis under en rådjursjakt.

En imponerande envis hamiltonstövare som vägrar ge upp jakten tröttar ut kylslagna passkyttar. Till slut är jag ensam skytt kvar. Efter lång tystnad börjar hunden åter driva inne i skogen och det med besked. Jaktdagens sista timme avslutas med ett mycket spännande, långt och blött smygande längs skogskanten. Jag följer drevet på lämpligt avstånd, men tyvärr hinner mörkret ifatt oss och haren får springa vidare. Tack för en fin jakt!


Drevjakt på rådjur på Gålö
Plats: Gålö, Haninge kommun, Sverige
Koordinater: Lat: 59.11089, Lon: 18.27711
Tid: 1 dag under oktober månad

Jag har tyvärr ej hunnit med så mycket viltvård sedan höstens sprakande intåg, men denna helg är det äntligen dags. Denna lugna dag på Gålö är duggregnande och +10° sval. Hundarna driver fint men rådjuren överlistar oss i dag. Några getter med kid får vi ändå se en hastig skymt av, dock på olämpligt skotthåll. Känns skönt att komma hem och njuta av en, sedan tidigare förberedd, rådjurssadel hemma i stugvärmen och planera morgondagens jaktäventyr i Bogesund.

Välkommen du vackra Höst!


Plats: Torp Jonas Vildmark, Norrtälje kommun, Sverige
Tid: 1 dag under oktober månad

Äntligen är hösten här med sina sprakande lövfärger, friska vindar och dimhöljda gryningar. Passa på att njuta av denna korta men ack så vackra årstid. Ta dig tid att rofyllt pyssla utomhus och förbereda inför den stundande vintern. Hugg upp lite ved och belöna dig med läckerheter tillagade över öppen eld. Insup doften av våta löv och värmande brasrök.

Vakjakt på råbock på Gålö
Plats: Gålö, Haninge kommun, Sverige
Koordinater: Lat: 59.11089, Lon: 18.27711
Tid: 1 dag under augusti månad

Efter att jag packat för ett pass vakjakt på råbock hinner jag sova några timmar innan jag vid 02-tiden rullar iväg för att möta morgonen i ett vackert skogsbryn på Gålö.
Mitt jakttorn är placerat i skogsbrynet gränsande till en söt liten klövervall. Fältets behändiga format gör att jag har goda chanser till perfekta skotthåll om en bock skulle förära mig med ett besök denna morgon.

Vid 06-tiden ser jag en vackert röd rådjurspäls skymta bakom ett träd. Med förhoppningar om att det skall vara en bock lockar jag försiktigt fram djuret. Efter en stunds lockande kommer ett piggt litet smaldjur nyfiket fram mot mig. Eftersom det endast är bockar som är lovliga i dag så får gevärspipan förbli sval och kameran får gå varm istället.

Inget fällt byte i dag men en otroligt vacker vakjaktsmorgon kan läggas till raden av härliga minnen.Sjöfågeljakt på Gålö
Plats: Gålö, Haninge kommun, Sverige
Koordinater: Lat: 59.11089, Lon: 18.27711
Tid: 1 dag under augusti månad

Dagens sysslor är avklarade och en eftermiddags sjöfågeljakt väntar. Efter en ansmygning ut till mitt pass i oständan av den lilla sjön inser jag att jag väsnats alldeles för mycket. En liten grupp gräsänder i sjön uppfattar mig och tar hastigt till flykt. Innan jag hunnit installerat och förberett mig har jag nu tyvärr förlorat en fin skottchans.
Nå ja, jag hann iaf ta en bild, tänker jag för mig själv med ett förväntansfull leende på mina läppar, kvällen är ju trotts allt bara tagit sin början.

Det är en vacker och mulen augustikväll som skänker mig lugn där jag står tyst spanande efter flygfän. Strax efter kl. 18.00 kommer tre gräsänder för inflygning. De kommer in på en för hög höjd så jag håller inne mitt skott. änderna lämnar åter sjön innan jag får en ny chans.

Strax före kl. 21.00 får jag kvällens sista skottchans, denna gång på fyra mycket snabba och lågt flygande grågäss. Farten är dock för hög för att jag skall få ett säkert skottläge.
Ja, ja, jag behöver iaf inte rengöra bössan i kväll, tänker jag då jag förnöjt vandrar hemåt i det fridfulla mörkret underhållen av ett i fjärran skällande rådjur.

Bockpremiär 2012 - Vakjakt i Bogesund

Plats: Bogesund, Stockholm, Sverige
Koordinater: Lat: 59.41233, Lon: 18.23497
Tid: 16:e augusti

Äntligen är det bockpremiär och sommaren visar sin bästa sida denna augustinatt. Jag smyger i mörkret över den dimhöljda vallen, på väg mot mitt jakttorn på pass 49 ute i Bogesund. I den svarta natten hör jag rop från tre olika rådjur alldeles i min närhet på fältet. Mitt hjärta klappar av spänning och förväntan; hoppas djuren finns kvar efter att ljuset trädit fram!
Min ansmygning verkar ha lyckats; då väl solen börjar titta fram och dimman lättar bjuder denna morgon mig på sex rådjursobservationer. En pinnbock placerade sig i lämpligt skottläge och en lugn smäll senare får detta vackra djur följa med mig hem.
Tack för en perfekt premiärmorgon, ett minne för livet!


In English

Vakjakt på räv i Bogesund
Plats: Bogesund, Stockholm, Sverige
Koordinater: Lat: 59.41233, Lon: 18.23497
Tid: 1 dag under augusti månad

Då var räv- och grävlingjaktsäsongen igång och med ett förväntansfullt pirr i magen är jag på väg genom den ljumma augustinatten ut till Bogesundskogarna för ett vakjaktspass. Vid fyratiden är jag på plats och möter den fagra soluppgången. Samtidigt som jag sätter mig på mitt pass upptäcker jag en råbock som betar i lugn och ro 200 meter längre bort. En halvtimme senare väcks min uppmärksamhet med ett ryck av ett smaldjur 30 meter från mig. Hon lockar högljutt på bocken och 10 minuter senare uppvaktar bocken smaldjuret i häxringar mitt framför mitt pass; en magisk upplevelse.
Varken räv eller grävling syns till denna morgon. Men istället hålls jag sällskap av två trevliga vildsvin som bökar längs åkerkanten och en liten hare som tittar förbi.
Vid sjutiden lyfter jag på hatten till solen och tackar för mig denna otroligt vackra augustimorgon.Djurgården i sommarskrud

Plats: Djurgården, Stockholm, Sverige
Koordinater: Lat: 59.32443, Lon: 18.10085
Tid: 1 dag under juli månad

Härligt, sommarens första semesterdag! Efter en välbehövlig sovmorgon packar vi barnvagnen och möter upp några vänner ute på ett soligt Djurgården. Ett besök på Skansen och en rofylld strandpromenad bjuder på närkontakt med flera vackra djur, bl.a. lappuggla, gråsäl och vitkindad gås.
Fantastisk vardagslyx att kunna få uppleva ett stycke natur så här centralt i vår vackra huvudstad.

Velamsund


 Plats: Velamsunds naturreservat, Nacka, Sverige
Koordinater: Lat: 59.34664, Lon: 18.36187
Tid: 1 dag under juli månad

Underbart, arbetsdagen är till ända och solen värmer fortfarande denna vackra sommarkväll. Ett perfekt läge för en liten utflykt med familjen. Vi packar picknikkorgen med lite gott och åker ut till Velamsund; ett kulturlandskap bl.a. bestående av herrgårdsträdgård, sommarteater, ridskola och naturreservat. Velamsunds naturreservat är ett av Nackas största friluftsområden, drygt 700 hektar stort.

Härligt att ta av sig skorna efter en lång arbetsdag, lägga sig på filten tillsammans med sina kära och fridfullt skåda upp i en klarblå himmel... Det är en underbar värld vi lever i !
Ser fram mot att komma tillbaka till reservatet igen för vandring eller lite cyckling.

Vakjakt på vildsvin i Flen

Plats: Flen, Sverige
Koordinater: Lat: 59.06923, Lon: 16.59021
Tid: 1 dag under juli månad

Flens grönska visar sin fina sida på min väg mot en afton i viltvårdandets tecken. Flentrakterna känns exotiska för mig eftersom jag ej ännu haft den äran att utforska denna vackra del av vårt land.
Det är en god vän som bjudit in mig till en by strax utanför Flen för att hjälpa till med vildsvinsstammen vilken ökar med stadig takt i trakten. Det är en ljum försommarkväll och Flenskogens lugn är förföriskt.
Vid 21-tiden smyger jag ut till åteln, sätter mig bekvämt och njuter väntande i den sköna kvällen.
Trots att jag försöker vara så orörlig och tyst jag bara kan så konstaterar jag att mitt enda märkbara sällskap denna afton är de uppskattande myggen och det fridfulla fågellivet. Jag erkänner mig överlistad av de sluga vildsvinen och återvänder nöjt hemåt vid 24-tiden då ljuset ändå blivit för svagt för trygga skott.
Jag hoppas få möjlighet att utforska Flen med omnejd vid ytterligare tillfällen.